Dagobert Duck verliefdHet vermogen

Onze club prijst zich gelukkig met een positief resultaat van het afgelopen jaar en stelt daarom onze leden voor de contributie voor 2016 niet te verhogen. Daarnaast willen wij de kopers kosten bij veilingen aantrekkelijker maken. Ons voorstel is om slechts 5% veilingkosten te berekenen. Tenslotte willen we de voorzitter opdragen enkele betere verzamelingen te kopen om ons kwalitatief toch al niet onaantrekkelijk aanbod van zegels te kunnen handhaven en mogelijk zelfs te verbeteren.
Aan u op 8 april het woord…….

AGENDA JAARVERGADERING PV De Posthoorn op WOENSDAG 8 APRIL 20.00 Mennistenerf.

De geplande onderbreking van onze gezellige avond zal zeker niet langer duren dan ruim 10 minuten.

 1. VergaderingOpening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2013
 4. Jaarverslag secretaris over 2014
 5. Financieel jaaroverzicht 2014 en begroting 2015
  Contributie blijft onveranderd. Voorstel 5% kosten voor kavelkopers. Enkele betere verzamelingen aankopen voor de veilingen
 6. Verslag kascommissie over 2014. Voordracht kascommissie 2015
 7. Bestuursverkiezing
  Bob Oosthuizen, penningmeester, trekt zich na een lang en verdienstelijk dienstverband terug. Het voorstel is de 2e penningmeester Willem Wiltjer in die functie te benoemen. Daarnaast wensen Jan Moerman en Jan Neelen zich na een lange diensttijd uit de stuiverhoek terug te trekken. Wie pikt deze taak erbij? Schaamt u niet, het is een eervolle taak! Er is een vacature 2e penningmeester. Wie van vooral de dames????
 8. Rondvraag

JAARVERSLAG 2014 De Posthoorn

Ons 76e Posthoornjaar is weer omgevlogen. 10 verenigingsavonden in het Mennistenerf in Zaandam en 10 in De
Lorzie in Wormerveer. Ondanks het gegeven dat De Lorzie als buurthuis moet verdwijnen, konden onze gezellige avonden doorgang vinden. Op alle avonden mochten wij tussen de 60 en 70 leden hartelijk welkom heten. Overigens is het ledental op dit moment 256, waarvan 78 donateurs en 178 leden.

Geen zwarte kavels meer op de veilingen, maar wel 200 kavels op een avond. Het kavelaanbod was reusachtig, vandaar de 200 kavels per avond. Alle avonden waren geslaagd. De omzet was evenals het aanbod overweldigend. Ruim € 50.000!!! De kleine veilingen brachten € 36.000 op, de grote novemberveiling € 14.000.

Het ledenbestand wordt steeds ouder, er zijn steeds minder verzamelaars, jeugdleden ontbreken, en toch een stijgende lijn in de veilingopbrengsten. Wie kan dit in ons postzegellandje navertellen! Ook de grote novemberveiling was weer een succes. Dat we niet in de Lindenboom konden was niet zo erg. Het nieuwe veilingpunt was De Stoomhal in Wormer net over de Zaanbrug. Op de verlichting na was iedereen, ondanks de regen die dag, toch content met de ruimte. De veilingmeesters zwaaiden weer met de hamers en werden reuze bedankt.

De benefietveiling voor de voedselbank bracht niet zoveel op als in Purmerend. Daar scoorde men € 1000, maar met iets meer dan de helft was de voedselbank ook blij met onze opbrengst. De penningen werden nog het volle jaar beheerd door Bob Oosthuizen, onze stille kracht. Wij gaan in 2015 statutair afscheid van hem nemen, iets wat ons niet makkelijk afgaat. Wij hebben namelijk in hem een vreselijk trouw en betrouwbaar bestuurslid.

Maar ook de communicatie met Bob door Willem Aaij, Willem Wiltjer en Jasper Blonk is van een ongekende kwaliteit. In 2015 wil ook een functionaris van de sector stuiverboeken van functie wisselen. Jan Moerman wil zelf meer rondstruinen en snuffelen en niet steeds op de schatkist zitten. Overigens wat bijzonder dat de stuiverzegels nog steeds met duizenden de deur uitvliegen. Het rondzendverkeer is iets in animo gedaald. Een oorzaak ligt in de
te hoge prijzen. De Hoornblazer, hoe klein ook, wordt door onze leden nog steeds aandachtig bestudeerd. De redacteur John, voorzitter van Purmerend/Waterland, en landelijk bestuurder, schrijft artikelen en is aanwezig op heel veel vergaderingen, levert maandelijks ook bij onze vereniging een hoogstandje. Hij is de initiatiefnemer voor de bijna gratis bussen naar evenementen in Apeldoorn en Antwerpen. Zijn artikelenreeks heeft in januari aflevering 42 bereikt. Wie had dat kunnen denken. Onze vereniging leeft dankzij de leden. Nou allerbeste leden hebben
wij. Jullie worden bedankt voor het afgelopen hele gezellige 76ste verenigingsjaar.

T. Jansonius secr.

Zijn er nog vragen Begroting 2014